DHZ

Úvod

 

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, súc vedený láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľnej hasičskej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

 

Zo stanov DPO SR

 

História obce Lackov

 

Táto rázovitá hontianska obec sa nachádza v Krupinskej výšine v doline riečky Litavica, 20 kilometrov od okresného mesta Krupina. Prvý písomný údaj pochádza z roku 1341, kedy obec niesla názov Lyzkou. Táto vždy slovenská obec prešla v histórii mnohými ťažkými skúškami akými boli prieniky husitských vojsk v roku 1433, ešte strašnejšie boli nájazdy Turkov v 16. storočí, takisto obec trpela počas 1. svetovej vojny kedy takmer všetci bojaschopný muži museli opustiť svoje domovy, kruté časy zažili obyvatelia obce aj počas 2. svetovej vojny počas ktorej sa tu front zastavil na celé štyri týždne, vieme si predstaviť pocity občanov, ktorí sa museli pozerať ako obe bojujúce strany so striedavými úspechmi prechádzali cez obec. Po skončení 2. svetovej vojny obyvatelia ešte dlhé roky dávali do poriadku zničené domy a okolie. Po nežnej revolúcii sa Lackov začal rýchlejšie rozvíjať, postavila sa úplne nová kaplnka zasvätená Sv. Rodine, zrekonštruovali sa chátrajúce komunikácie, v roku 1997 vznikol charitný dom Paľka Chudíka, ktorého zamestnanci sa starajú o starších občanov aj v okolitých obciach. Neskôr vzniklo občianske združenie „Občan za trvalo udržateľný život v Lackove“, prebiehali rekonštrukcie a opravy mostov cez riečku Litavicu. V roku 2010 sa zrekonštruoval kultúrny dom. Ožil aj kultúrny život od roku 1991 sa organizujú fašangové pochody obcou. Od roku 2004 sa konajú folklórne slávnosti, ktoré mnohý označujú za „Malý Hrušov“, s názvom „Čipka v Honte“. Každoročne sa konajú taktiež oslavy príchodu nového roku, kultúrno-športová akcia zameraná na pripomenutie si bojov o oslobodenie našej obce na konci 2. svetovej vojny, konaná pod názvom „Beh oslobodenia obce“ do ktorej sa zapája veľká väčšina či už mladších, ale aj starších obyvateľov obce. Taktiež sa pravidelne organizujú športové podujatia Stolno-tenisový turnaj, Futbalový turnaj a Turnaj v hraní Sedmy- osmovej ako aj Hasičská súťaž ktorá už má dlhoročnú tradíciu a zúčastňujú sa jej mnohé súťažné družstvá z celého územia Slovenskej republiky. Všetky podujatia konané v obci organizuje Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obecným úradom v Lackove. Lackovský hasiči vynikajúco reprezentujú obec Lackov na rôznych požiarnych súťažiach na celom území SR. Lackov je známy dlhoročnou tradíciou kvalitných hasičských zborov, ktoré sa už niekoľko desaťročí umiestňujú na prvých miestach v súťažiach zručnosti a odbornej pripravenosti hasičských zborov.

 

História DHZ Lackov

 

Nakoľko boli všetky písomnosti staršieho dátumu zničené pri prestavbe obecného úradu, môžeme odhadovať, že DHZ Lackov vznikol koncom 19. storočia. Pamätníci udávajú, že bol znovu obnovený po 1. svetovej vojne v roku 1921. Od tohto roku sa hasiči z Lackova aktívne zapájali do protipožiarnych opatrení v celom krupinskom okrese. Zúčastňovali sa aj previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov. Po 2. svetovej vojne ich aktivita poklesla nakoľko sa museli venovať vojnou zničenej obci. O pár rokov neskôr však život Lackovských hasičov opäť ožil, v roku 1952 dostal DHZ Lackov ako prvý v krupinskom okrese motorovú striekačku PS 8, dovtedy mali hasiči k dispozícii len ručné striekačky. Zavedením motorových striekačiek do praxe sa niekoľko násobne zvýšila zásahu schopnosť hasičského zboru. Dobrovoľný hasičský zbor Lackov sa v tomto období zúčastnil niekoľkých priamych zásahov proti požiarom a živelným pohromám, akými boli povodne, poľadovice a podobne, nielen na území obce Lackov, ale aj v okolitých obciach. Museli sa pri nich vysporiadať nielen s nástrahami požiarov, ale aj s tými ktoré im nachystali ľudia pre ktorých bolo vzhľadom na poisťovne výhodnejšie, keď už vznikol požiar, aby ich majetok zhorel do tla. Od roku 1962 sa zaradil DHZ Lackov medzi najlepšie a najúspešnejšie hasičské zbory vo vtedajšom okrese Zvolen. Jeho družstvá sa na previerkach pripravenosti pravidelne radili medzi kandidátov na 1. respektíve 2. miesto, to im vo veľkej väčšine prípadov aj vyšlo. Pamätníci uvádzajú, že od tohto roku sa stalo asi 2-krát, že by sa na obvodových, prípadne okresných previerkach ocitlo iné súťažné družstvo ako DHZ Lackov. V 80-tych rokoch 20-teho storočia v Lackove existovalo aj ženské družstvo, ktoré bolo tiež mimoriadne úspešné. Z rôznych dôvodov sa však toto družstvo nepodarilo udržať a v súčasnej dobe sa previerok pripravenosti a pohárových súťaží zúčastňujú mužstvá mužov a dorastencov z Lackova.

 

DHZ Lackov v súčasnosti

 

V súčasnosti sa DHZ Lackov stále radí medzi špičku hasičských zborov v Banskobystrickom kraji ako aj na celoslovenskej úrovni, o čom svedčia aj mimoriadne úspechy v obvodových, okresných a pohárových súťažiach, ako aj celkové 1. miesto v Tekovsko-hontianskej hasičskej lige v uplynulom ročníku 2010. Od roku 2001 DHZ Lackov v spolupráci s obecným úradom Lackov usporadúva pohárovú súťaž „O putovnú sochu svätého Floriána“, ktorá svojou úrovňou predčí mnohé okresné a tiež aj krajské previerky pripravenosti hasičských zborov. Tejto súťaže sa zúčastňuje veľmi kvalitná konkurencia nielen z Bansko – bystrického kraja, ale z celého územia Slovenskej republiky. DHZ Lackov môžeme zaradiť medzi najúspešnejšie dobrovoľné hasičské zbory na Strednom Slovensku, o čom svedčia aj pravidelné účasti na krajských kolách kde boli dosiahnuté veľmi výrazné úspechy. Za všetky hovorí 2. miesto dosiahnuté v roku 2009. Krajské kolo sa koná každé dva roky a postupuje sa naň po víťazstvách v obvodnom a okresnom kole. Dobrovoľný hasičský zbor Lackov je od roku 2008 účastníkom Tekovsko-hontianskej hasičskej ligy. THHL sa ide na 9. súťažných kôl. Pri svojej premiére sa mu veľmi nedarilo a obsadil celkové 8. miesto. V nasledujúcej sezóne nastalo výrazné zlepšenie a celkové 3. miesto keď druhé miesto stratil v záverečnom kole o jeden bod. V sezóne 2010 Dobrovoľný hasičský zbor Lackov Tekovsko-hontiansku hasičskú ligu vyhral s jednoznačným trinásť bodovým náskokom pred druhým v poradí. Týmito výsledkami si DHZ Lackov vybojoval postup na najprestížnejšiu hasičskú súťaž konanú na území Slovenskej republiky a to „Slovenský superpohár“, na túto súťaž postupujú najlepšie družstvá zo slovenských hasičských líg a tiež Moravy. V roku 2009 sa DHZ Lackov umiestnil v konkurencii 45 najlepších Slovenských a Moravských hasičských družstiev na 5. mieste. V sezóne 2010 sa DHZ Lackov víťazstvom v Tekovsko-hontianskej hasičskej lige kvalifikoval na „Slovenský superpohár“ opäť a skončil na celkovom 6. mieste. Dobrovoľný hasičský zbor Lackov sa zaoberá aj výchovou mládeže a 4 roky funguje aj družstvo dorastencov ktorí dosahujú výrazné úspechy nielen vo svojej kategórii, ale aj v konkurencii mužských družstiev. V októbri roku 2008 postihla DHZ Lackov veľmi nemilá udalosť, keď z hasičskej zbrojnice bola odcudzená nová hasičská striekačka PS 18 v hodnote približne 5000 €. To bola veľmi tvrdá rana, a vyžiadalo si veľmi veľa úsilia a financií kým sa zabezpečil nový stroj, aby súťažné družstvo mohlo naďalej súťažiť a dosahovať vynikajúce výsledky aj v budúcnosti.
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku