Informácie o začatých správnych konaniach

Začaté správne konania: Číslo konania: SK 9900/2020/29 Dátum zverejnenia informácie: 19.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 534/3 registra C KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.