Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10572/2015/29
Dátum zverejnenia informácie: 23.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 416 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10388

 


Začaté správne konania: Číslo konania: SK 9286/2018/21 Dátum zverejnenia informácie: 15.02.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín o výmere 4100 m2, na pozemku parc. č. 1020/3 registra C KN v k.ú. Lackov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.