Aktuality

Informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10.

Vyhlásenie_volieb
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2018
Vyhlásené: 10. 7.2018 Časová verziapredpisuúčinnáod: 10. 7.2018
Obsah dokumentujeprávnezáväzný.
203
R OZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
zo 6.júla2018
o vyhlásenívoliebdoorgánovsamosprávyobcí
Podľa čl. 89ods.2písm.d)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20a

Výberové konanie
Obec Lackov súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

Výberové konanie
OBEC Lackov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

" HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990

Vývoz KO

TU

Plán podujatí v obci Lackov
30.12.2017 - stolnotenisový turnaj 30.12.2017 - kartový turnaj - sedma osmová10.2.2018 - Fašiangový sprievod, fašiangová zábava     .3.2018 - Beh

Plán zasadnutí OZ 2018
Lackov č. 61 o 18.00 hod.13.2.201810.4.201812.6.20184.9.20186.11.20181.12.2018 -  Prvé ustanovujúce zastupiteľstvo obce Lackov

«      1   |   2   |   3      »