Aktuality

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2017
Vyhlásené: 28. 6. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 28. 6.2017
Obsah dokumentu je právne záväzný.
166
R O

výberové konanie na obsadenie funkcie : " HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "
OBEC Lackov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

" HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990

Plán zasadnutí OZ 2017
Lackov č. 61 o 18,00 hod:14.2.201725.4.201720.6.201722.8.201724.10.201712.12.2017

«      1   |   2