Aktuality

Vyhlásenie_volieb

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 10. 7.2018 Časová verziapredpisuúčinnáod: 10. 7.2018 Obsah dokumentujeprávnezáväzný. 203 R OZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY zo 6.júla2018 o vyhlásenívoliebdoorgánovsamosprávyobcí Podľa čl. 89ods.2písm.d)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20a § 181ods.1a 2 zákonač. 180/2014 Z.z.o podmienkachvýkonuvolebnéhoprávaa o zmenea doplneníniektorýchzákonov v znení neskoršíchpredpisov v y hla s ujem voľby doorgánovsamosprávyobcía u r ču jem 1. deň ichkonaniana sobotu 10.novembra2018, 2. lehotu naurčenievolebnýchobvodovprevoľbyposlancovobecnýchzastupiteľstiev,počtu poslancov obecnýchzastupiteľstievv nichdo17.augusta2018, 3. lehotu nautvorenievolebnýchokrskova určenievolebnýchmiestnostído11.septembra2018, 4. lehotu nautvoreniemiestnychvolebnýchkomisiído11.septembra2018a lehotunaichprvé zasadanie do18.septembra2018, 5. lehotu nautvorenieokresnýchvolebnýchkomisiía okrskovýchvolebnýchkomisiído11. októbra 2018a lehotunaichprvézasadaniedo24.októbra2018. Andrej Dankov.r. Strana 2 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 203/2018 Z.z. Vydavateľ ZbierkyzákonovSlovenskejrepubliky,správcaobsahua prevádzkovateľprávnehoa informačného portálu Slov-Lexdostupnéhonawebovomsídlewww.slov-lex.skje Ministerstvo spravodlivostiSlovenskejrepubliky,Župnénámestie13,81311Bratislava, tel.: 0288891137,fax:02/52442853,e-mail:helpdesk@slov-lex.sk.