Aktuality

Určenie počtu poslancov

Obec - mesto - mestská časť1) LACKOV OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v Lackove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 5/18/2018 zo dňa 16.8.2018 určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1) zastupiteľstvo v OBCI LACKOV bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1) V Lackove dňa 16.8.2018 podpis odtlačok pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 94 obyvateľov