Aktuality

Výberové konanie

OBEC Lackov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : " HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE " v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na denný úväzok – 0,02. Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad, 962 44 Lackov č.20, najneskôr do 16.2.2018. Označenie: „Výberové konanie“ – neotvárať! Uchádzač o pracovnú pozíciu – hlavný kontrolór obce po splnení podmienok podania žiadosti, bude pozvaný na pohovor. Dátum možného nástupu: 1.3.2018