Aktuality

Výberové konanie

Obec Lackov súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Lackove na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka. Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad, 962 44 Lackov č.20, najneskôr do 16.2.2018. Označenie: „Výberové konanie“ – neotvárať! Uchádzač o pracovnú pozíciu – hlavný účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti bude pozvaný na pohovor. Dátum možného nástupu: 1.3.2018